VEDTÆGTER FOR KOOR

                            

                Foreningens navn er Kjellerup Sportsrideklub.

Foreningens forkortelse er KOOR.

Stiftet den 12. marts 1988 og har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Foreningens formål er at fremme interessen for ridesporten, samt oplære især unge i alt vedrørende hestens pleje og brug.

Foreningen optager aktive, passive og stævne medlemmer.

Aktive og passive medlemmer har stemmeret fra det år de er fyldt 15 år og er valgbare til bestyrelse når de er fyldt 18 år. Stævnemedlemmer skal minimum være medlem for 3 mdr. og har ikke stemmeret. Passive medlemmer optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en af den udpeget person.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller en af den udpeget person ved udgangen af indeværende år.

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 15. januar.

For passive medlemmer opkræves medlemskontingentet forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 15. januar.

For stævnemedlemmer opkræves medlemskontingentet forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 15. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og medlemmet kan først genoptages, når restancen er betalt.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen har bemyndigelse til i klubbens navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende klubben. Bestyrelsens bemyndigelse er dog max 25.000,- kr. Derover skal det vedtages på generalforsamling.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan tildeles to i foreningen, f.eks.  formand/-næstformand, kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægters § 8.

Klubbens medlemmer har ingen andel i klubbens formue eller i evt. overskud, der alene tilfalder klubben. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Dog kan bestyrelsen hæfte, hvis den f. eks. har handlet mere uforsigtigt end normalt (svigagtig hensigt).

§ 7A.   Karantæne / udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 7B.   Karantæne / udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 7C.   Karantæne / udelukkelse

I det § 7B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

Der betales fuldt kontingent i karantæne-perioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. Ved længerevarende karantæne (over 2 måneder) gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. april. Indkaldelse hertil sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Dagsorden skal være tilgængelig senest 14 dage før.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Evt.

§ 9.        Generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 % af de stemmeberettigede er mødt. Indsigelse mod generalforsamlingens vedtægtsmæssige indvarsling og beslutningsdygtighed skal fremsendes, forinden forhandlingerne indledes.

§ 10.      Ekstraordinær generalforsamling.

        Bestyrelsen kan beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske med            8 dages varsel med skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret krav herom.

§ 11.      Stemmeret.

        Alle aktive og passive medlemmer er stemmeberettigede. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af forældre / værger. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Man har kun stemmeret på generelforsamlingen, såfremt man har betalt sit kontingent minimum dagen før generalforsamlingen uanset andre betalingsbetingelser.

Generalforsamlingens beslutninger kræver almindeligt flertal, dog kræves der til ændring af vedtægterne tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte. Hvis der fremsættes ønske herom skal skriftlig afstemning finde sted.

Forandring af vedtægterne kan foretages på generalforsamlingen med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen og 2 suppleanter.

        Medlemmer over 18 år samt forældre og værger er valgbare til bestyrelsen, dog kun ved personlig fremmøde på generalforsamlingen (dette gælder ikke genvalg af bestyrelsesmedlemmer).

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan stå udenfor bestyrelsen, dog således at det økonomiske ansvar stadig påhviler bestyrelsen.

Der afgår henholdsvis 2 og 3 eller 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes plads er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig selv på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primært udvalg samt udnævnelse af koordinator for de disse. Som udgangspunkt med et bestyrelsesmedlem som koordinator. Der kan gives dispensation for at en koordinator sidder udenfor bestyrelsen.

§ 14.      Bestyrelsens beslutningsdygtighed.

        Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indvarslet og mindst 3 eller 5 medlemmer er mødt. En stemme kan også afgives pr. mail eller telefon. Til beslutning kræves almindeligt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 15.      Repræsentation af foreningen.

Kun bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kassereren fører regnskabet og fremlægger dette i revideret stand til godkendelse på ordinær generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelse og revisor.

Kassebeholdning skal være til stede ved generalforsamlingen.

Opløsning af foreningen sker på to på hinanden med højest 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, der har opløsning af foreningen på dagsordenen. For at sådan beslutning skal være gyldig kræves mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på første generalforsamling stemmer for. På anden generalforsamling afgøres sagen ved almindeligt flertal.

Vedtaget den 29/01 2007 og § 5 ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 20/12 2011. Samtlige § er ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 25/4 2015. §3,5,11,14 er ændret på generalforsamling den 29/1 2017. §1 Foreningens navn er ændret på den ekstra ordinære generalforsamling 7/6-2017.

§8 ændret på generalforsamling den  9/5-21.